nieuws van Dieren op de dool vzw
DodD is tijdelijk gesloten! Kijk bij geschiedenis voor meer informatie
terug naar FAQ

Algemeen gedeelte

Hierop staan de verplichtingen en rechten van u en van ons:

Dieren op de Dool VZW: Adoptie overeenkomst
N.B.: Het dier blijft eigendom van de vereniging!

De vereniging verplicht zich:

 • Zoveel mogelijk een dier over te dragen dat past bij de huiselijke situatie van de adoptant;
 • Bij adoptie op eerlijke wijze onze bevindingen omtrent het dier mede te delen;
 • Geen dier over te dragen waarvan wij vermoeden, dat het een ziekte bij zich zou kunnen hebben;
 • Van voorgaand punt kan afgeweken worden in overleg met en slechts met goedvinden van de adoptant;
 • Bij problemen die te maken hebben met de verzorging van het dier de adoptant met raad en eventueel daad bij te staan. Onze goedwillende adviezen hebben echter niet de zeggingskracht als zulke van de dierenarts. Onze daadwerkelijke steun kan niet geëist worden;
 • Indien adoptant in geval van overmacht (bv. allergie, overlijden) niet meer voor het dier kan zorgen het dier terug te nemen en opnieuw een goed thuis ervoor te zoeken.
 • De adoptant verplicht zich:

 • Het dier goed te behandelen en de nodige zorg, inclusief tijdige ontworming, ontvlooiing en vaccinaties te geven;
 • Indien het dier binnen 7 dagen na adoptie ziek wordt, de contractdierenarts van de vereniging te consulteren en in overleg met haar een behandeling in te stellen. Medicijnen worden indien mogelijk ter beschikking gesteld door de vereniging. Indien zonder voorafgaand overleg een andere dierenarts geconsulteerd wordt, kan DodD niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten.
 • Indien het dier niet overeen blijkt te komen met reeds aanwezige huisdieren, binnen twee weken contact op te nemen met de vereniging voor eventuele maatregelen ter bevordering van de relatie of terugname van het dier. Indien binnen gemelde termijn geen contact is opgenomen, is terugname met restitutie van de adoptiesom niet mogelijk.
 • Het dier niet te gebruiken voor de voortplanting en het daartoe op een leeftijd van maximaal 6 maanden te laten steriliseren of castreren;
 • Hiertoe reeds bij adoptie een afspraak met de dierenarts of de verantwoordelijke van de vereniging te maken;
 • Alle redelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat het dier ontsnapt. Indien dit toch gebeurt dit binnen 12 uur (hond) / 24 uur (kat) te melden bij de vereniging en de politie. Verdere acties in onderling overleg;
 • De vereniging niet verantwoordelijk te stellen in geval van ziekte of overlijden, anders dan de wettelijk vastgelegde gevallen;
 • De vereniging niet aansprakelijk te stellen voor kosten in verband met de verzorging van het dier;
 • De vereniging niet aansprakelijk te stellen voor kosten in verband met de (medische) gezondheidszorg voor het dier;
 • Opvolging te geven aan medische zorg bij een erkende dierenarts met specialisatie gezelschapsdieren, zoals bijvoorbeeld bij:
  dierenartsenpraktijk A´bel,
  Kempenlaan 28, 2300 Turnhout,
  tel.: 0473/87 16 36
 • Bij verhuizing, gewijzigde gegevens of overdracht van het dier de nieuwe gegevens direct aan de vereniging mede te delen;
 • Bij niet-nakoming van bovenstaande verplichtingen de vereniging bij voorbaat te machtigen het dier terug te nemen zonder verdere vergoeding. Hierbij zijn de kosten van de niet nagekomen verplichtingen voor de rekening van de adoptant.
 • Individueel gedeelte

  Hierop staan de gegevens van de te adopteren kat en van u:
  Een extra bijdrage, naast het adoptiebedrag zorgt dat wij niet allen de minimale kosten van uw nieuwe kat vergoed krijgen, maar dat we ook sukkelaartjes kunnen helpen, die iets méér dan de basisbehandeling nodig hebben!

  terug naar FAQ
  © Elise Rijdes van Soest